Lesson Plan: Help!

Prepare

Δείτε το περιεχόμενο που απευθύνεται στους μαθητές στην εφαρμογή LEGO® Education SPIKE™ App
Αν το κρίνετε απαραίτητο, δημιουργήστε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες εξοικείωσης της εφαρμογής.

Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής θα οικειοποιηθεί το LEGO©®Education SPIKE™ Prime.